ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

H ΚΥΚΝΟΣ τάσσεται ξεκάθαρα κατά οποιασδήποτε μορφής βίας ή παρενόχλησης στην εργασία συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλλου και δείχνει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους εκδήλωση συμπεριφοράς που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοια.

Η ΚΥΚΝΟΣ αντιλαμβάνεται τη σημασία των σχετικών ρυθμίσεων και των επιμέρους υποχρεώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η ΚΥΚΝΟΣ εφαρμόζει τα μέτρα και τις δράσεις και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Μέρους II του Ν. 4808/2021 και των εξουσιοδοτικών αυτού διατάξεων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 & 10 του 4808/2021 (Μέρος II), η ΚΥΚΝΟΣ έχει σχεδιάσει και αναπτύξει τις πολιτικές που αποτυπώνονται και υιοθετούνται με το έγγραφο αυτό, οι οποίες εξειδικεύουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των απασχολουμένων και του εργοδότη σε σχέση με οποιασδήποτε μορφής συμπεριφορά βίας ή παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται προς αποτροπή και αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.

Ο σκοπός των πολιτικών αυτών είναι η εμπέδωση, η εδραίωση και η περαιτέρω διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε ατόμου να βρίσκεται σε εργασιακό περιβάλλον και να απασχολείται, χωρίς να αντιμετωπίζει οποιασδήποτε μορφής βία και παρενόχληση και χωρίς να φοβάται ότι είναι έκθετο σε τέτοιους κινδύνους.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

«βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,

«παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του ατόμου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,

«παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός ατόμου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του ατόμου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του ατόμου.

«εταιρεία» ή «εργοδότης»: νοείται η ΚΥΚΝΟΣ.

«εργαζόμενοι»: οι εργαζόμενοι της ΚΥΚΝΟΣ στην Ελλάδα ή των επιμέρους εταιρειών που αποτελούν μέλος του ομίλου από επιχειρηματικής σκοπιάς, ανεξάρτητα με ποιο συμβατικό καθεστώς εργάζονται, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων παρόχων (εργαζόμενοι με γνήσιο και κατ’ επάγγελμα δανεισμό).

«Απασχολούμενοι μέσω άλλων τρίτων εργοδοτών»: (α) Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εργασίας με επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) και (β) Οι εργαζόμενοι που παραχωρούνται, προκειμένου να παρέχουν την εργασιακή τους δύναμη σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής / χρήστης εργοδότης) με έγγραφη σύμβαση γνήσιου δανεισμού.

«λοιποί απασχολούμενοι»: όλοι οι απασχολούμενοι, πέραν των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβαση έργου καθώς και των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εργαζόμενων των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και ατόμων που ζητούν εργασία και εργαζομένων στην άτυπη οικονομία.

«πολιτικές»: Οι πολιτικές που υιοθετούνται με το έγγραφο αυτό και συγκεκριμένα για την (α) πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και (β) για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι πολιτικές απευθύνονται και έχουν εφαρμογή σε όλους τους εργαζομένους, απασχολουμένους μέσω τρίτων εργοδοτών και λοιπούς απασχολούμενους στην εταιρεία, ανεξάρτητα από το συμβατικό καθεστώς της απασχόλησής τους. Ειδικώς αναφορικά με τους απασχολούμενους μέσω τρίτων εργοδοτών, σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης από δανειζόμενο εργαζόμενο, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την ΚΥΚΝΟΣ στην Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) ή στον αρχικό εργοδότη (ανάλογα εάν πρόκειται για κατ’ επάγγελμα ή γνήσια δανεισμό, αντίστοιχα), καθότι η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας παραμένει σε αυτούς.

Οι εργαζόμενοι που παρέχουν την εργασία τους στις εγκαταστάσεις της ΚΥΚΝΟΣ για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων (εργολάβων), οι οποίες συνεργάζονται με την ΚΥΚΝΟΣ, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες των πολιτικών της ΚΥΚΝΟΣ. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπάγονται στην πειθαρχική εξουσία της ΚΥΚΝΟΣ, αλλά στην πειθαρχική εξουσία της εργοδότριας εταιρείας τους, η οποία διατηρεί ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος των εργαζομένων της.

Δ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κίνδυνοι παρενόχλησης και βίας κατά την εργασία
Η ΚΥΚΝΟΣ επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οιαδήποτε συμπεριφορά αποτελεί βία ή παρενόχληση στην εργασία σε βάρος των εργαζομένων της και λοιπών απασχολουμένων. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν εξαλείφει πλήρως το ενδεχόμενο και δεν αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης από κάποιον εργαζόμενο εχθρικής, εκφοβιστικής συμπεριφοράς ή άλλου είδους βίαιης συμπεριφοράς που ενδέχεται να θίγει την αξιοπρέπεια των συναδέλφων και να τους φέρνει σε δύσκολη θέση, προσβάλλοντάς τους.

Η πολιτική αυτή ισχύει σε όλους τους χώρους εργασίας και σε όλους τους χώρους που οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες της ΚΥΚΝΟΣ ή/και για λογαριασμό αυτής, σε κάθε περίπτωση είτε στις εγκαταστάσεις της ΚΥΚΝΟΣ είτε εκτός αυτής, είτε οι εργαζόμενοι έχουν φυσική παρουσία είτε συμμετέχουν διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά είτε με άλλο τεχνολογικό τρόπο χωρίς να έχουν φυσική παρουσία. Οι κίνδυνοι ενδέχεται να λάβουν χώρα ιδίως : (α) στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των χώρων και εγκαταστάσεων της εταιρείας (γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων και καταλυμάτων που τυχόν παρέχει ο εργοδότης κ.λπ.), των ιδιωτικών ή δημόσιων χώρων, όπου παρέχεται η εργασία των εργαζομένων και λοιπών απασχολουμένων ή/και όπου αυτοί λαμβάνουν την αμοιβή τους ή/και κάνουν το διάλειμμά τους για ανάπαυση, αναψυχή ή άλλο λόγο, (β) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής (γ) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, στις μετακινήσεις / ταξίδια για λόγους εργασίας, στην εκπαίδευση, καθώς και στις εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία.

Η διοίκηση κάθε εταιρείας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι λοιποί απασχολούμενοι θα μεριμνούν για τον εντοπισμό και την κατανόηση νέων και ιδιαίτερων κίνδυνων στο πλαίσιο της εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπισή τους και την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών τους.

Μέτρα πρόληψης / ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού
Η ΚΥΚΝΟΣ στο πλαίσιο των δυνατοτήτων λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι το εργασιακό περιβάλλον θα διατηρείται ασφαλές και οι σχέσεις των εργαζομένων θα διακρίνονται από αλληλοσεβασμό, ευπρέπεια, συνεργασία και επαγγελματισμό.

Η ΚΥΚΝΟΣ προβαίνει στις ακόλουθες ειδικότερες δράσεις, αφενός προκειμένου να διασφαλίσει κατά το δυνατόν ότι οι εργαζόμενοί της και οι λοιποί απασχολούμενοι θα επιδείξουν την απαιτούμενη προσοχή και επιπλέον θα ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα συμπεριφοράς στο πλαίσιο της εργασίας τους, αφετέρου και παράλληλα προκειμένου να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, ελέγχου, περιορισμού και αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων, καθώς και ότι θα υπάρχει οργανωμένα και τακτικά συνεχής παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή ανάλογης μορφής συμπεριφορών. Ειδικότερα:

(α) μεριμνά, ώστε κάθε χρόνο όλοι οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται σε θέματα σεβασμού της αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους, της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της ίσης μεταχείρισης και όλοι να δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις πολιτικές και πρακτικές Επιχειρηματικών Αρχών της ΚΥΚΝΟΣ, μεταξύ άλλων των πρακτικών για τον Σεβασμό, την Αξιοπρέπεια και τη Δίκαιη Μεταχείριση (Respect, Dignity and Fair Treatment), με σκοπό την εμπέδωση και διατήρηση εργασιακού κλίματος που να στηρίζεται στις αρχές αυτές.

(β) μεριμνά, ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται σε τακτική βάση, όποτε απαιτείται, τόσο για τρόπους πρόληψης όσο και για τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

(γ) προτρέπει τους εργαζόμενους και λοιπούς απασχολουμένους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να είναι έτοιμοι, εάν αναγνωρίσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε εναντίον τους είτε εναντίον συναδέλφων τους, να τις αναφέρουν άμεσα, σύμφωνα με την πολιτική καταγγελιών, και να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

(δ) εφιστά την προσοχή στους προϊσταμένους των τμημάτων να έχουν αυξημένη ευθύνη, να επιβλέπουν και να εντοπίζουν τυχόν ανάρμοστες συμπεριφορές στις ομάδες που εποπτεύουν (σε επίπεδο διευθύνσεων, τμημάτων ή άλλων υποομάδων εργασίας) και να τις λαμβάνουν υπ’ όψιν τόσο κατά την αξιολόγηση της απόδοσης των υφισταμένων τους όσο και κατά την οργάνωση της εργασίας. Παράλληλα, οι προϊστάμενοι θα πρέπει να προσπαθούν και να προλαμβάνουν -εφ’ όσον βεβαίως έχει υποπέσει στην αντίληψή τους ο κίνδυνος εκδήλωσης οιασδήποτε μορφής βίας και παρενόχλησης- καταστάσεις που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τέτοια περιστατικά βίας ή / και παρενόχλησης.

Σύμφωνα και με τα παραπάνω, ενδεικτικές συμπεριφορές εργαζομένων και λοιπών απασχολουμένων, οι οποίες θα μπορούσε να εξελιχθούν ή να προκαλέσουν περιστατικά βίας ή παρενόχλησης είναι:

 • Κατηγορίες προς συναδέλφους
 • Λεκτικές απειλές και υβριστικές συμπεριφορές
 • Χρήση προσβλητικών, υποτιμητικών ή άλλων απρεπών εκφράσεων προς συναδέλφους
 • Οπτικές μορφές παρενόχλησης, ενδεικτικά αφίσες, κινούμενα σχέδια, γελοιογραφίες, φωτογραφίες κ.λπ. που είναι προσβλητικά και υποτιμητικά, σύμφωνα με το νόμο και τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης.
 • Έλλειψη αυτοελέγχου (απότομες κινήσεις/συμπεριφορές)
 • Αδικαιολόγητα παράπονα περί άδικης ή μεροληπτικής μεταχείρισης σε τακτική ή συχνή βάση
 • Άρνηση αποδοχής κριτικής στο πλαίσιο και κατά την εκτέλεση της εργασίας. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θίγει και δεν περιορίζει το δικαίωμα κριτικής που έχει κάθε άνθρωπος και κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με το νόμο και στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης.
 • Ανεπαρκής προσωπική φροντίδα, όπως ενδεικτικά η ανεπαρκής τήρηση υγιεινής
 • Επιδείνωση συνθηκών απασχόλησης, όπως ενδεικτικά η παρατεταμένη απουσία και η συστηματική πλημμελής εκτέλεση εργασίας.
 • Σεξουαλικές προτάσεις και υπονοούμενα προς συναδέλφους, καθώς και αντεκδίκηση ή απειλή για αντίποινα λόγω απόρριψης σεξουαλικών προτάσεων.
 • Η σωματική επαφή, όπως αγγίγματα, τσιμπήματα, χειρονομίες σεξουαλικής φύσης, σπρωξίματα κ.λπ.

(ε) παρακολουθεί και εποπτεύει τη συμμόρφωση με τις επιχειρησιακές αρχές, πρακτικές και πολιτικές της Εταιρείας, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στον εργασιακό χώρο.

(στ) μεριμνά, ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατόν οι περιπτώσεις απομόνωσης των εργαζομένων και λοιπών απασχολουμένων στους χώρους όπου παρέχεται εργασία και παράλληλα ενθαρρύνει και ενισχύει τη δυνατότητα επικοινωνίας αυτών με τους προϊσταμένους τους και άλλους συναδέλφους τους σε περίπτωση περιστατικών που θα μπορούσε να εξελιχθούν σε εκδηλώσεις συμπεριφορών βίας ή / και παρενόχλησης.

(η) ενθαρρύνει και μεριμνά, ώστε να διοργανώνονται στοχευμένες συναντήσεις με το προσωπικό για τη συζήτηση και αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Μέτρα αντιμετώπισης
Σε περίπτωση εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς ή παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, θα πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα και το συντομότερο δυνατόν τα στελέχη / εργαζόμενοι των οποίων οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αφορούν στη διεκπεραίωση τέτοιων ζητημάτων.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο σκοπός της ενημέρωσης αφορά την αποκλιμάκωση της έντασης, την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων, την απομάκρυνση των εμπλεκομένων και τη διασφάλιση αποφυγής οποιασδήποτε περαιτέρω επαφής και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων (φερόμενων ως θύτη και θύματος) που θα μπορούσε να οξύνει τα πνεύματα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού τα αρμόδια στελέχη θα χρησιμοποιούν ήρεμο τρόπο επικοινωνίας, με ευγένεια και κοσμιότητα και ασφαλώς χωρίς βία, αποφεύγοντας προσβολές, λεκτικές υπερβολές και αχρείαστες ενέργειες που δεν εξυπηρετούν, ενώ ως έσχατο μέσο θα πρέπει να ειδοποιούνται οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, εφ’ όσον συντελούνται κακουργηματικές πράξεις ή άλλες παράνομες πράξεις και κριθεί απαραίτητο λόγω της σοβαρότητας και κρισιμότητας της κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες των αρμόδιων στελεχών σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να εντοπίζονται στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης του συμβάντος και στην εξάλειψη κάθε πιθανότητας επιδείνωσης των ακραίων, επιθετικών και παράνομων συμπεριφορών.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αμέσως μετά το περιστατικό βίας/παρενόχλησης θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ασφαλείς, να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, εφ’ όσον χρειάζεται, να παρασχεθεί ψυχολογική ή άλλη υποστήριξη στο θύμα και στους υπόλοιπους εργαζομένους και λοιπούς απασχολούμενους που τυχόν έχουν εμπλακεί στο περιστατικό, να διασφαλιστεί η τήρηση όλων των πειστηρίων/αποδεικτικών μέσων, να ερωτηθούν οι εμπλεκόμενοι, άμεσα όταν το επιτρέψει η κατάστασή τους, καθώς και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και απασχολούμενοι που ήταν παρόντες αναφορικά με τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παραβατική συμπεριφορά, τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτά έλαβαν χώρα και πώς, να αποτυπωθούν και να καταγραφούν οι σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να ελεγχθούν, να ερευνηθεί το συμβάν και να τηρηθούν οι πειθαρχικές και λοιπές εσωτερικές διαδικασίες που έχει θεσπίσει η εταιρεία, σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τον νόμο.

Η ΚΥΚΝΟΣ ενθαρρύνει την ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων.

Δικαιώματα εργαζομένων & λοιπών απασχολουμένων
Κάθε εργαζόμενος που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να παραπονεθεί και να το αναφέρει στον εργοδότη του αλλά και να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς στέρηση του μισθού του ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον έχει την πεποίθηση και προκύπτει ότι υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, εξακολουθεί να δέχεται παρενόχληση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή, το θύμα βίας ή παρενόχλησης προηγουμένως θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον άμεσο προϊστάμενό του ή/και τον προϊστάμενο της διεύθυνσης / τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα στοιχεία και γεγονότα που επιβεβαιώνουν και αποδεικνύουν την πεποίθησή του αυτή, δηλαδή ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον παύσει ο κίνδυνος, ο εργαζόμενος που υφίστατο τον κίνδυνο οφείλει να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο άμεσα και οπωσδήποτε μόλις ενημερωθεί σχετικά από τον εργοδότη του.

Τα ίδια δικαιώματα έχουν και οι λοιποί απασχολούμενοι, αντίστοιχα.

Ανεξάρτητα και παράλληλα με τα ανωτέρω δικαιώματα, η ΚΥΚΝΟΣ, ως μέτρο αντιμετώπισης περιστατικών βίας ή και παρενόχλησης, έχει θεσπίσει συγκεκριμένη πολιτική / διαδικασία για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε είδους παράβαση και η οποία παρατίθεται παρακάτω.

Πληροφορίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα ή/και εκπροσωπούν τον εργοδότη
Τα στελέχη που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα και/ή εκπροσωπούν τον εργοδότη οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια για ζητήματα βίας και παρενόχλησης, να ενημερώνονται και να επιμορφώνονται συνεχώς για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιας φύσης ζητημάτων, να ακολουθούν τις σχετικές διαδικασίες, οδηγίες και συστάσεις που έχει θεσπίσει η ΚΥΚΝΟΣ και να συνδράμουν τους υφισταμένους τους με κάθε τρόπο σε περίπτωση που συμβεί περιστατικό βίας και παρενόχλησης, με διακριτικότητα, σεβασμό και αντικειμενική κρίση.

Σε περίπτωση άμεσου και επικείμενου κινδύνου, τα στελέχη που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα και/ή εκπροσωπούν τον εργοδότη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εφαρμόζουν όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία και οι σχετικές διαδικασίες, οδηγίες και συστάσεις που έχει θεσπίσει η ΚΥΚΝΟΣ, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ακόμα και χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη έγκριση του εργοδότη.

Τα στελέχη που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα και/ή εκπροσωπούν τον εργοδότη οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα αναφορικά με τα ζητήματα βίας και παρενόχλησης και να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια, αντικειμενικότητα, επαγγελματισμό και ευθυκρισία κατά το χειρισμό τέτοιων περιστατικών. Παράλληλα, θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα της ΚΥΚΝΟΣ, με σκοπό να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη έκθεση και διαπόμπευση των ατόμων που φέρονται ως θύτες ή θύματα.

Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου»)
Ο εργοδότης έχει ορίσει την κα. Αλεξανδράκη Αλεξάνδρα, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας, ως αρμόδια, προκειμένου να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους και λοιπούς απασχολουμένους αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Ο ρόλος του ατόμου αυτού είναι αυστηρά ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους και λοιπούς απασχολούμενους, ανεξάρτητα εάν αυτοί απευθύνονται με αφορμή κάποιο περιστατικό ή καταγγελία.

Η επικοινωνία μαζί του μπορεί να γίνεται με email, τηλεφωνικά ή ζωντανά. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί υποχρέωση του ως άνω προσώπου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το πρόσωπο αναφοράς είναι τα ακόλουθα:
(α) email: speakout@kyknoscanning.com και (β) τηλ: 6948682183. Σε περίπτωση αλλαγής τους θα ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και λοιποί απασχολούμενοι μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ή άλλο πρόσφορο τρόπο.

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ / ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαδικασία καταγγελίας / αναφοράς
Κάθε εργαζόμενος που γίνεται αποδέκτης περιστατικού βίας ή παρενόχλησης, θα πρέπει, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό, να ενημερώνει προφορικά ή εγγράφως το άτομο που προκαλεί τη βία ή παρενόχληση ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του είναι παράνομη και παραβιάζει τις πολιτικές και αρχές της εταιρείας, ζητώντας του να σταματήσει και να μην επαναλάβει ανάλογη συμπεριφορά.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, αποτελεί δικαίωμα αλλά ταυτόχρονα και υποχρέωση κάθε εργαζόμενου και τυχόν άλλου απασχολουμένου που λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε συμπεριφοράς παρενόχλησης ή / και εκδήλωσης βίας κατά την εργασία και στο πλαίσιο αυτής, να καταγγέλλει / αναφέρει τη συγκεκριμένη παραβατική και προσβλητική συμπεριφορά, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στις πολιτικές.

Η ΚΥΚΝΟΣ έχει θέσει σε εφαρμογή μια πρακτική/διαδικασία αναφορικά με την καταγγελία ενδεχόμενων παραβιάσεων, με σκοπό την έγκαιρη, δίκαιη, αντικειμενική και αποτελεσματική διερεύνηση και αντιμετώπιση των συνεπειών και των κινδύνων που απορρέουν από μια τέτοια συμπεριφορά. Όλοι οι εργαζόμενοι παροτρύνονται να εξωτερικεύσουν και να γνωστοποιήσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, εάν νιώθουν ότι παραβιάζεται οποιαδήποτε Αρχή της επιχείρησης, ιδίως μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης στην εργασία και για έλλειψη σεβασμού και αξιοπρέπειας προς συναδέλφους.

Η διαδικασία σε μια τέτοια περίπτωση είναι η ακόλουθη:
Ο καταγγέλλων θέτει άμεσα το ζήτημα
Α. Είτε υπόψιν του προϊσταμένου του.
Β. Είτε/και υπόψιν του προϊσταμένου της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Γ. Είτε/και στον/στην υπεύθυνο/η για τη συμμόρφωση με τις επιχειρησιακές Αρχές, πρακτικές και πολιτικές (business integrity officer).
Δ. Είτε να στείλει email απευθείας σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει ορίσει η ΚΥΚΝΟΣ για το σκοπό αυτό.
e-mail address: speakout@kyknoscanning.com

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενημερώνεται οπωσδήποτε ο/η υπεύθυνος/η για τη συμμόρφωση με τις επιχειρησιακές Αρχές, πρακτικές και πολιτικές (business integrity officer) του εργοδότη.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να τηρηθεί η ανωνυμία του καταγγέλλοντος (εφόσον ο καταγγέλλων το επιθυμεί), είτε πρόκειται για εργαζόμενο ή τυχόν άλλο απασχολούμενο που γνωστοποιεί ένα τέτοιο ζήτημα, σε οποιοδήποτε στάδιο και επίπεδο της διαδικασίας τυχόν ζητηθεί, ενώ τηρείται άκρα εμπιστευτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος [εφόσον δηλωθούν κατά τον χρόνο της καταγγελίας και δεν έχει εγερθεί αίτημα εκ μέρους του καταγγέλλοντος για την τήρηση πλήρους ανωνυμίας κατά τη διαδικασία διερεύνησης της καταγγελίας], θα έχει το άτομο στο οποίο τυχόν υποβληθεί η καταγγελία, ο ιατρός εργασίας, ο/η υπεύθυνος/η για τη συμμόρφωση με τις επιχειρησιακές αρχές, πρακτικές και πολιτικές (Business Integrity Officer) του εργοδότη και της ΚΥΚΝΟΣ, καθώς και τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας που είναι επιφορτισμένα με τη διερεύνηση της καταγγελίας και τη λήψη μέτρων σε περίπτωση διαπίστωσης της καταγγελλόμενης παράβασης, σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο Business Integrity Officer μπορεί να αναθέσει την διερεύνηση της καταγγελίας σε ειδική ομάδα διερεύνησης που θα έχει συσταθεί ειδικώς για το σκοπό αυτό στην ΚΥΚΝΟΣ και θα τον συνδράμει στο έργο του. Η ομάδα διερεύνησης θα πληροφορηθεί τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της, εκτός εάν ο καταγγέλλων έχει εκφράσει την αντίρρησή του.

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης της καταγγελίας θα γνωστοποιηθούν από τον/την Business Integrity Officer στη διοίκηση της εταιρείας, ώστε αφενός να εφαρμοστεί το πειθαρχικό δίκαιο και αφετέρου και παράλληλα η εταιρεία να λάβει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις.
Στις παρακάτω περιπτώσεις, η αναφορά και διερεύνηση της καταγγελίας και τα επιμέρους καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Business Integrity Officer θα ασκούνται με τις ακόλουθες διακρίσεις:
(α) σε περίπτωση που η ΚΥΚΝΟΣ δεν έχει οριστεί κάποιο συγκεκριμένο άτομο ως αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με όλες τις επιχειρησιακές Αρχές, πρακτικές και πολιτικές (Business Integrity Officer) και
(β) σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά τον Business Integrity Officer, αρμόδιος θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος ή/και όποιον αυτός υποδείξει.
(γ) σε περίπτωση που ο Business Integrity Officer κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αρμόδιος θα είναι ο αναπληρωτής του ή, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί αναπληρωτής ή κωλύεται και αυτός, αρμόδιος θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος ή/και όποιον αυτός υποδείξει.
(δ) σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο ή μέλος του ΔΣ της εταιρείας, η αναφορά θα γίνεται στον Βusiness Integrity Officer , ο οποίος θα ενημερώνει εγγράφως το ΔΣ για το γεγονός της καταγγελίας, ενώ η διερεύνηση της καταγγελίας θα γίνεται από 3μελή Επιτροπή που θα συγκροτείται από το ΔΣ, στην οποία θα συμμετέχει νομικός, εφόσον είναι εφικτό, καθώς και ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, που δεν είναι εργαζόμενος της εταιρείας.

Δεν επιτρέπεται η λήψη δυσμενών μέτρων κατά του υπεύθυνου για τη συμμόρφωση με τις επιχειρησιακές Αρχές, πρακτικές και πολιτικές λόγω της άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το νόμο, τις πολιτικές της ΚΥΚΝΟΣ και τον Κανονισμό Προσωπικού της επιχείρησης. Ως υπεύθυνος για τις επιχειρησιακές Αρχές, πρακτικές και πολιτικές μπορεί να οριστεί και πρόσωπο που δεν έχει εργασιακή σχέση με την ΚΥΚΝΟΣ.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί, ότι, εφόσον ο καταγγέλλων επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, τότε είναι πιθανό η καταγγελία να μην διερευνηθεί σε βάθος, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί σε τρίτους μέσω της έρευνας η ταυτότητα του καταγγέλλοντος, ανάλογα βεβαίως με τις περιστάσεις κάθε υπόθεσης.

O καταγγέλλων προστατεύεται από τυχόν αντίποινα / αντεκδίκηση λόγω της καταγγελίας του, ενώ η ΚΥΚΝΟΣ δεσμεύεται να προστατεύσει τον καταγγέλλοντα και να λάβει κάθε μέτρο για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών. Κάθε εργαζόμενος που θεωρεί ότι υφίσταται τέτοια συμπεριφορά ενθαρρύνεται, αλλά και υποχρεούται, να το αναφέρει στην ΚΥΚΝΟΣ, σύμφωνα με την πολιτική αυτή. Ωστόσο, εάν αποδειχθεί ότι η καταγγελία είναι αναληθής, ο καταγγέλλων θα ενέχει ευθύνη έναντι της ΚΥΚΝΟΣ και του προσώπου κατά του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία για κάθε ζημία τους.

Ο καταγγελλόμενος μπορεί να ενημερωθεί και να λάβει αντίγραφο της καταγγελίας, εφόσον έχει υποβάλει σχετικό αίτημα και κατά την κρίση του εργοδότη και των αρμοδίων οργάνων έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει εκλείψει ο κίνδυνος για το θύμα και τη διασφάλιση των πειστηρίων, με σκοπό τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο εργοδότης μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει την καταγγελία ή/και τυχόν άλλα έγγραφα, εφόσον έχει τέτοιο δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχει επικείμενος κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση, ο καταγγελλόμενος θα ενημερώνεται για το περιεχόμενο της καταγγελίας σε βάρος του, όταν κληθεί από τα αρμόδια όργανα να εξεταστεί και να παρέχει εξηγήσεις για το περιστατικό που αποτελεί το περιεχόμενο της καταγγελίας.

Η διοίκηση της εταιρείας και τα αρμόδια στελέχη αυτής (Business Integrity Officer, ο προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού, ο ιατρός εργασίας κ.λπ.) συνεργάζονται για κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με την εξέλιξη και βελτίωση των σχετικών διαδικασιών και μεριμνούν ώστε οι πολιτικές και οι λοιπές διαδικασίες της εταιρείας να είναι κατανοητές στους εργαζόμενους και λοιπούς απασχολούμενους και παράλληλα ότι αυτές εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχουν θεσπιστεί.

Διαδικασία διαχείρισης / διερεύνησης της καταγγελίας
Για κάθε καταγγελία για βίαιη συμπεριφορά ή παρενόχληση που θα υποβληθεί με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ορίζεται ομάδα διερεύνησης κατόπιν σχετικής συνεννόησης και έγκρισης από τον διευθύνοντα σύμβουλο Η ομάδα διερεύνησης θα πρέπει να αποτελείται από στελέχη, εργαζομένους, άλλους απασχολουμένους στην ΚΥΚΝΟΣ ή/και τρίτους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση αλλά και τα εχέγγυα τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου, σε κάθε περίπτωση κατόπιν σχετικής συνεννόησης και έγκρισης από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Η διερεύνηση κάθε υπόθεσης θα πρέπει να γίνεται άμεσα και συνίσταται να έχει ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών, ενώ κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να παραταθεί, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος των εμπλεκόμενων μερών, για όσο χρόνο τυχόν διαρκεί η διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού στην Επιθεώρηση Εργασίας. Για κάθε υπόθεση, μπορεί να συντάσσεται συνοπτική έκθεση με τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψιν και τα αποτελέσματα της διερεύνησης. Η επιμέλεια σύνταξης της έκθεσης αποτελεί αρμοδιότητα του Business Integrity Officer και θα λαμβάνεται υπόψιν από τη διοίκηση και τα πειθαρχικά όργανα της εταιρείας κατά τη λήψη των αποφάσεών τους.

Τα άτομα που αποτελούν την επιτροπή διερεύνησης, όπως και ο Business Integrity Officer, μπορεί να ασκούν τα καθήκοντά τους κατ’ αποκλειστικότητα ή παράλληλα με άλλα καθήκοντα, ακόμα και όταν ανήκουν στο προσωπικό της επιχείρησης.

Η υποδοχή, διερεύνηση και εξέταση των καταγγελιών θα γίνεται με αμεροληψία, με διασφάλιση του απορρήτου και με προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, αλλά και με προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που εμπλέκονται (θύματος, θύτη και μαρτύρων). Ο εργοδότης ενθαρρύνει και δεν παρεμποδίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την παραλαβή και διερεύνηση των καταγγελιών, ενώ μεριμνά ώστε η διερεύνηση να γίνεται με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις Αρχές και τις πολιτικές της ΚΥΚΝΟΣ και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Business Integrity Officer μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία της επιχείρησης, σε οπτικοακουστικό υλικό και στα στοιχεία του εργασιακού φακέλου των εμπλεκόμενων εργαζομένων, εφόσον και στο μέτρο που αυτά είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση της καταγγελίας. Με τους ίδιους περιορισμούς τα στοιχεία αυτά μπορεί να γνωστοποιούνται με επιμέλεια του Business Integrity Officer και στα άτομα που αποτελούν την Ομάδα Διερεύνησης των καταγγελιών. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης / τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και τα λοιπά στελέχη του εργοδότη οφείλουν να συνεργάζονται με τα άτομα και όργανα που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση των καταγγελιών και να τους συνδράμουν στη συγκέντρωση των πληροφοριών υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση άρνησης ή διαφωνίας μεταξύ των ανωτέρω ατόμων αναφορικά με τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα συγκέντρωσης του αιτούμενου υλικού, οι αντιτιθέμενες απόψεις θα παρατίθενται εγγράφως και θα αποφαίνεται επί του ζητήματος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία, εφόσον τίθενται [και] νομικής φύσεως ζητήματα.

Η συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των στοιχείων και πληροφοριών κάθε καταγγελίας πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που διασφαλίζεται ο απόρρητος και εμπιστευτικός χαρακτήρας τους. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνονται από τον εργοδότη τα απαραίτητα τεχνικά, οργανωτικά και λοιπά μέτρα που είναι ανάλογα με το μέγεθος και τις δυνατότητες της επιχείρησής του και πάντοτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι καταθέσεις μαρτύρων λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψιν, εφόσον αυτές γίνονται επώνυμα και εγγράφως, ενώ, εφόσον οι μάρτυρες ζητήσουν από τον Business Integrity Officer να μην αποκαλυφθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, τότε η κατάθεσή τους δεν αρκεί από μόνη της για την εξακρίβωση της καταγγελίας και την επιβολή ποινών στο θύτη, χωρίς το περιεχόμενό της να προκύπτει και να επιβεβαιώνεται από άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο θύτης και ελεγχόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αφενός να λάβει γνώση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων της υπόθεσης, τα οποία έχει συγκεντρώσει και λάβει υπόψιν του ο Business Integrity Officer, όπως αυτά προκύπτουν από την έκθεσή του (όχι όμως και το περιεχόμενο της έκθεσής του, το οποίο είναι απόρρητο), και αφετέρου και παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τις απόψεις του για την υπόθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία που τις τεκμηριώνουν, έγκαιρα και οπωσδήποτε σε χρόνο πριν την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής ή άλλου δυσμενούς μέτρου σε βάρος του.

Ο εργοδότης και ατομικά ο Business Integrity οφείλουν, άμεσα μόλις λάβουν γνώση της καταγγελίας και εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να προβούν σε όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την κρίση τους, με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας των εμπλεκομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως στην περίπτωση που πιθανολογείται σφόδρα η βασιμότητα της καταγγελίας. Ο εργοδότης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν εισήγησης του Business Integrity Officer, μπορεί να λάβει και πρόσθετα μέτρα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία διερεύνησης της καταγγελίας δεν εμποδίζει το δικαίωμα του εργοδότη να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εμπλεκόμενων ατόμων ή κάποιων εξ αυτών, ανεξάρτητα από την ουσία και την εξακρίβωση της καταγγελίας, ακόμα και πριν την ολοκλήρωση ή την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, αρκεί η καταγγελία να γίνεται σύννομα και να μην γίνεται καταχρηστικά (εκδικητικά).

Αποτελέσματα διερεύνησης της καταγγελίας / αναφοράς
Σε περίπτωση που από τη διερεύνηση της καταγγελίας δεν διαπιστώνεται ότι έλαβε χώρα περιστατικό βίας/παρενόχλησης, τα αποτελέσματα / ευρήματα θα γνωστοποιούνται μόνο στον καταγγέλλοντα.

Σε περίπτωση εξακρίβωσης του αντικειμένου της καταγγελίας, ο εργοδότης θα μεριμνήσει ώστε ο καταγγελλόμενος να υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος, ο Κανονισμός Εργασίας και οι πολιτικές της εταιρείας και επιπλέον θα λάβει τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα κατά την κρίση του για την προστασία του θύματος (είτε είναι ο ίδιος ο καταγγέλλων είτε όχι) στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Μέτρα – Κυρώσεις

Τα μέτρα και οι κυρώσεις που μπορεί να ληφθούν και να επιβληθούν από τον εργοδότη σε περίπτωση εξακρίβωσης του περιεχομένου μιας καταγγελίας, καθώς και σε περίπτωση υποβολής ψευδούς και κακόπιστης καταγγελίας, ανάλογα βεβαίως και με τη βαρύτητα κάθε περίπτωσης, περιλαμβάνουν:

 • Προφορική ή έγγραφη σύσταση συμμόρφωσης.
 • Μεταβολή του τόπου εργασίας, αλλαγή της θέσης, του χρόνου και/ή του τρόπου παροχής εργασίας.
 • Λύση της σχέσης εργασίας ή συνεργασίας με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του αρθ. 281 Α.Κ

Τα μέτρα και οι κυρώσεις που προβλέπονται στις πολιτικές δεν θίγουν και δεν εμποδίζουν την επιβολή πειθαρχικών ποινών που προβλέπονται στο κανονισμό εργασίας της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον έχει προηγηθεί η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία για καταγγελίες που αφορούν συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης, δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία, προκειμένου να επιβληθούν πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις.

Κακόβουλες καταγγελίες
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υποβολή ψευδών παραπόνων, κατηγοριών και καταγγελιών σε βάρος συναδέλφου, εφ’ όσον γίνεται από τον καταγγέλλοντα σε γνώση της αναλήθειας ή/και κακόπιστα (κακόβουλη καταγγελία) θα ερευνάται ως προς τα κίνητρα του καταγγέλλοντος και θα επισύρει κυρώσεις σε βάρος του. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Προσφυγή και συνεργασία με τις Αρχές
Ο θιγόμενος από περιστατικά βίας και παρενόχλησης θα ενημερώνεται για τη δυνατότητά του να προσφύγει παράλληλα στις αρμόδιες διοικητικές Αρχές (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές Αρχές κατ’ επιλογή του. Ο εργοδότης και τα αρμόδια όργανα της εταιρείας θα συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική και δικαστική Αρχή, η οποία είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο ή άλλο τρίτο, ζητά την παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της και σύμφωνα με το νόμο.

Οι καταγγελίες και το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο αυτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησής τους θα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά ή/και έγχαρτα και θα τηρούνται απόρρητες και εμπιστευτικές για χρονικό διάστημα προβλέπεται στις αντίστοιχες πολιτικές της εταιρείας. Το υλικό από αβάσιμες καταγγελίες ή καταγγελίες με ελλιπή στοιχεία μπορεί να καταστρέφεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης, εκτός εάν ο Business Integrity Officer ζητήσουν αιτιολογημένα τη διατήρηση του υλικού για κάποιο χρονικό διάστημα. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της καταγγελίας και στο υλικό που έχει συγκεντρωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης και της τυχόν επιβολής πειθαρχικών ποινών θα έχει ο Business Integrity Officer και τα υπόλοιπα στελέχη του εργοδότη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση στο αναγκαίο μέτρο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές πολιτικές της εταιρείας.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση αρμόδιων στελεχών του στα ανωτέρω στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι (α) το υλικό των καταγγελιών και το περιεχόμενο αυτών θα τηρούνται και θα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της (β) ότι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων διατηρούν τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία και οι σχετικές πολιτικές της εταιρείας, για τα οποία έχουν ενημερωθεί και μπορεί να λάβουν περαιτέρω διευκρινίσεις, όταν το ζητήσουν.

Οι πολιτικές και διαδικασίες που προβλέπονται με το έγγραφο αυτό συμπληρώνονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον σκοπό αυτών. Οι πολιτικές και διαδικασίες του παρόντος δεν επηρεάζουν και δεν τροποποιούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη και των εργαζομένων αλλά και των λοιπών απασχολουμένων στην εταιρεία που προκύπτουν από τη νομοθεσία, τη σύμβαση εργασίας, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τον Κανονισμό Εργασίας και τις λοιπές κανονιστικές πηγές δικαίου, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων εφαρμόζονται οι κανόνες της εργατικής νομοθεσίας.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να τροποποιεί τις υφιστάμενες πολιτικές και διαδικασίες ή ακόμα να θεσπίσει νέες πολιτικές και διαδικασίες σε αντικατάσταση αυτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον κρίνει ότι με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται καλύτερα ο σκοπός της.

Οι πολιτικές και διαδικασίες που προβλέπονται με το έγγραφο αυτό και ενσωματώνονται σε αυτό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στους πίνακες ανακοινώσεων των επί μέρους εγκαταστάσεων αυτής.