ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία KYKNOΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της και δεσμεύεται:

  • για τη συνεχή παρακολούθηση και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και εν γένει με τις υποχρεώσεις της,
  • τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της και τον έλεγχο του κύκλου ζωής των προϊόντων στον οποίο υπάρχει βαθμός επιρροής
  • για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από τις δραστηριότητες της,
  • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
  • την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του στην προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα δραστηριότητας του.

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015, η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές που αφορούν το πλαίσιο δραστηριοτήτων της και αναπτύσσει μέτρα, στόχους, σκοπούς, προγράμματα και διαδικασίες με σκοπό την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της.

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της δίνοντας προτεραιότητα στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση.
  • Συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.
  • Συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα της
  • Ενημέρωση των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα περιβάλλοντος

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της παραγωγικής της μονάδας.