Όροι χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση:72ο χλμ Π.Ε.Ο Πατρών-Πύργου, Σαβάλια – Ν.Ηλείας, ΤΚ 27 200 ή στο τηλ.: +30 6956 764731 και στο email a.mpougonikolou@kyknos.com.gr.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, αλλά δίχως περιορισμό, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και των τυχόν εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών νομοθετικών διατάξεων που υφίστανται ή θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των εργαζομένων και των αντισυμβαλλομένων της και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στο μέγιστο βαθμό.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ έχει λάβει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ επεξεργάζεται δεδομένα που συλλέγονται νομίμως μόνο για συγκεκριμένους, καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς:

 • Εξατομίκευση των υποκειμένων των δεδομένων όταν εισέρχονται σε εργασιακές και αστικές σχέσεις με τον Υπεύθυνο Eπεξεργασίας, εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, που απορρέουν από την ιδιότητα του εργοδότη / εντολέα.
 • Σύναψη και εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων βάσει συμβάσεων που υπογράφονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και σχετίζονται με την επιχείρησή του.
 • Έλεγχος του καθεστώτος πρόσβασης στην επικράτεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.
 • Εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκεί ο ίδιος.
 • Άλλοι σκοποί που απαιτούν επεξεργασία δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει, σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση να αποδείξει την ύπαρξη τυχόν λόγων επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και επεξεργάζονται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ θα πρέπει να είναι ορθές και να επικαιροποιούνται, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται, όταν διαπιστώνεται πως είναι εσφαλμένα ή δεν συμμορφώνονται με τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα που συλλέγονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τους σκοπούς συλλογής των προσωπικών δεδομένων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ τηρεί τη γενική απαγόρευση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές αντιλήψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική συμμετοχή, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικές λεπτομέρειες αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης ενός ατόμου, στοιχεία της κατάστασης της υγείας του ατόμου ή της σεξουαλικής ζωής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Όπου απαιτείται από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας, η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιείται με αυστηρή τήρηση των νομικών απαιτήσεων.

Κάθε υποκείμενο, τα δεδομένα του οποίου επεξεργάζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ.
 • Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ("δικαίωμα στη λήθη").
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων του

Κάθε ένα εκ των παραπάνω εκτιθέμενων δικαιωμάτων μπορεί να ασκηθεί από τα υποκείμενα των δεδομένων μέσω:

 • Αποστολής μιας αίτησης προσωπικά ή μέσω πληρεξουσίου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: a.mpougonikolou@kyknos.com.gr.
 • Αποστολή μιας αίτησης προσωπικά ή μέσω πληρεξουσίου στην ακόλουθη διεύθυνση: 72ο χλμ Π.Ε.Ο Πατρών-Πύργου, Σαβάλια – Ν.Ηλείας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν, μη περιοριστικώς, το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τις προτιμήσεις επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες μόνο όταν παρέχονται οικειοθελώς από εσάς. Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε γενικό κοινό, ωστόσο, δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να υποβάλετε, για εσωτερικούς / διοικητικούς σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων και έρευνα για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για εμάς. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην εμπιστευτικότητα και λαμβάνουμε προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, οργανωτικών και φυσικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Θέτουμε κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και ελέγχους για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε οικειοθελώς είναι ορατά από το προσωπικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ. Είστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να υποβάλετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που υποβάλλετε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας και να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και τη νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς επικοινωνίας με σκοπό την ενδεχόμενη έναρξη συνεργασίας μαζί σας. Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά την εξέταση μιας αίτησης για την κάλυψη μίας κενής θέσης στην εταιρεία μας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας ή να συνάψει κάποια συμβατική συμφωνία μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις συμβάσεις συνεργασίας όσο και τις εργασιακές συμβάσεις.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ μπορεί να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για:

 • πελάτες
 • προμηθευτές
 • παρόχους υπηρεσιών
 • επιχειρηματικούς εταίρους
 • συμβούλους
 • αιτούντες, παραπονούντες
 • εργαζόμενοι
 • καταγγέλλοντες

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας που θα συλλέγονται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ μπορεί να αποθηκεύονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα τυχόν απαιτείται. Εάν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ χρειαστεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας, θα λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με ασφάλεια και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να καθιστούν λειτουργική την ιστοσελίδα, ή προκειμένου να βελτιώνουν τη λειτουργία της, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη (Πάροχος Υπηρεσίας, IP διεύθυνση, τύπος προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, προηγούμενες ιστοσελίδες που έχει επισκεφθεί, χρόνος έρευνας διακομιστή) και δεν είναι εφικτό να αποδοθούν σε συγκεκριμένο χρήστη, και συνακόλουθα καμία ταυτοποίηση προσώπου δεν μπορεί να καταγραφεί στα συστήματά μας. Ο χρήστης παραμένει ανώνυμος.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Η Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε το απόρρητο των χρηστών μας. Με την πρόσβαση, περιήγηση ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας και διαγράψτε τα cookies που έχουν τεθεί από την ιστοσελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να επικαιροποιούμε την Πολιτική Απορρήτου καθ’ οιαδήποτε στιγμή, χωρίς προγενέστερη ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, ή αλλαγής ελέγχου, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε μέρος ή όλες τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων στο αντίστοιχο τρίτο μέρος.