ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ «ΚΥΚΝΟΣ» ΑΕ δεσμεύεται για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNDHR) και στις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ως στόχο την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πεδία επιρροής της, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της τήρησης των αρχών του κώδικα ETI (EthicalTradingInitiative-Πρωτοβουλία Ηθικού Εμπορίου).

Συγκεκριμένα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ «ΚΥΚΝΟΣ» ΑΕ διασφαλίζει ότι:

  • H εργασία είναι ελεύθερη επιλογή.

Δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση οποιουδήποτε ατόμου με χρήση οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστικής εργασίας. Οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να παραιτηθούν από την εργασία τους όταν το θέλουν μετά από εύλογη προειδοποίηση.

  • Η συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι σεβαστά.

Το δικαίωμα των εργαζομένων στη συμμετοχή ή μη και στη δημιουργία εργατικών σωματείων, χωρίς φόβο αντίποινων ή παρενόχλησης είναι σεβαστό. 

  • Παρέχεται ασφαλές και σύμφωνο με τους κανόνες υγιεινής εργασιακό περιβάλλον σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς .

Λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών στην υγεία που σχετίζονται με ή συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση, στον βαθμό που είναι ευλόγως εφικτό, των αιτιών των κινδύνων που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον.

  • Δεν γίνεται χρήση παιδικής εργασίας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της.
  • Οι μισθοί και τα επιδόματα που καταβάλλονται στους εργαζομένους καλύπτουν κατ΄ ελάχιστο τις ισχύουσες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας.
  • Οι ώρες εργασίας δεν ξεπερνούν τα όρια που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία.
  • Δεν ασκείται καμία διάκριση με βάση κριτήρια όπως η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, το φύλο, η ηλικία, η σωματική ικανότητα, η εθνική καταγωγή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι πολιτικές πεποιθήσεις.
  • Δεν επιτρέπεται σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση.

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του Περιβάλλοντος και η Περιβαλλοντική Μέριμνα αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ «ΚΥΚΝΟΣ» ΑΕ. Οι παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι πλήρως εναρμονισμένες με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά και συνειδητά στις δράσεις.

Στη σύγχρονη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού υψηλής δυναμικότητας, πραγματοποιείται επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Η διαχείριση των αέριων ρύπων υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις και μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στοχεύεται ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σε ότι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση του προσωπικού και μέσω προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώνεται το εκατό τοις εκατό των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου της εταιρείας.

Οι άξονες δράσεων περιβαλλοντικής μέριμνας και προστασίας περιβάλλοντος της Ελληνικής Εταιρείας Κονσερβών «ΚΥΚΝΟΣ» Α.Ε. είναι: η λελογισμένη κατανάλωση ενέργειας, η συνετή κατανάλωση νερού και η ανακύκλωση στο σύνολο των αποβλήτων που παράγονται στο εργοστάσιό της. Τα παραπάνω αποσκοπούν σε βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή την αύξηση του παραγόμενου αποτελέσματος με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη φυσικών πόρων. Τόσο η Διοίκηση όσο και το Προσωπικό της εταιρείας δεσμεύονται στη διαρκή μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του οργανισμού.

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ «ΚΥΚΝΟΣ» ΑΕ δεσμεύεται να πληρεί τις απαιτήσεις των τοπικών και εθνικών νόμων που σχετίζονται με τη δωροδοκία, τη διαφθορά ή οποιοδήποτε είδος δόλιων επιχειρηματικών πρακτικών. Ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα με μηδενική ανοχή στη δωροδοκία, τη διαφθορά ή οποιουδήποτε είδους παράνομης επιχειρηματικής πρακτικής. Η ανταλλαγή δώρων στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων είναι επιτρεπτή υπό όρους, ήτοι αναλόγως της αξίας και της πρόθεσης του δώρου. Η μόνη αποδεκτή πρόθεση για την προσφορά και αποδοχή συμβολικών δώρων είναι η δημιουργία καλής θέλησης και η εδραίωση των επιχειρηματικών σχέσεων. 

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ «ΚΥΚΝΟΣ» ΑΕ διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες βασιζόμενη σε αρχές, αξίες και σε συμμόρφωση με τις τρέχουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτές. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση φροντίζει για τη γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής σε όλο το προσωπικό της, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες, με σκοπό την κατανόηση και την αποδοχή της ως αναπόσπαστο τμήμα της συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εργαζόμενος, προμηθευτής ή και συνεργάτης μπορεί να αναφέρει , επώνυμα ή ανώνυμα, περιστατικά ή πράξεις αποκλίνουσας συμπεριφοράς σε σχέση με την παρούσα Πολιτική στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ethics@kyknoscanning.com.