« Λίστα Νέων

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «EURO CONTEST»

1] Αντικείμενο της Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρία «ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.», με έδρα στο Ναύπλιο,
Σιδηράς Μεραρχίας 16, 21100, ΑΦΜ 094018470, τηλ. 21 0522 5671,     

Ε-mail. info@kyknoscanning.com, εφεξής η «Διοργανώτρια» σε συνεργασία με την διαφημιστική
εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Τ.Τ.Ρ.» που εδρεύει στην
οδό Τζαφέρη 16, Αθήνα, με ΑΦΜ 099875710 (εφεξής «Διαφημιστική») διοργανώνουν
διαγωνισμό στο Facebook και στο Instagram. Η Διοργανώτρια διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «EURO CONTEST» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). 

2] Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό
για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Facebook και το Instagram δεν σχετίζονται,
διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

3] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και
νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Facebook ή/ και στο
Instagram.

3.1] Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια ή στη Διαφημιστική καθώς και οι
σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.

3.2] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των χρηστών, προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν
φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους
ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή
γραμμών, OnLine συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, Server ή provider, εξαρτημάτων
υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου
ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό

τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς
και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων,
απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα
πλαίσια του Διαγωνισμού.

3.3] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να
αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία
συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή
οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω
συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και
άνευ προειδοποιήσεως, εφόσον κρίνει ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις
του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά
και συναλλακτικά ήθη.

4] Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό
διάστημα από τις 28/06/2024 (και ώρα Ελλάδας 06:00 μ.μ.) (εφεξής η «Έναρξη του
Διαγωνισμού»), έως και τις 14/07/2024 (και ώρα Ελλάδας 12:00 μ.μ.) (εφεξής η «Λήξη του
Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι
αυτοδικαίως άκυρες. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 15/07/2024 και ώρα Ελλάδας 12:00 μμ
5] Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram και
στο Facebook. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν
τα εξής βήματα:

Να κάνουν like και comment στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού και να γράψουν την αγαπημένη τους ΚΥΚΝΟσυνταγή και follow τα προφίλ του Κύκνου σε:

Instagram profile
(https://www.instagram.com/kyknoscanning/)

Facebook profile
(https://www.facebook.com/KyknosTomato?locale=el_GR)

5.1] Κάθε comment είναι μια συμμετοχή στην Κλήρωση για δέκα (10) gift boxes με προϊόντα ΚΥΚΝΟΣ, τρεις (3) ψησταριές μπάρμπεκιου και πέντε (5) θερμός ποτήρια ΚΥΚΝΟΣ

Η ανάρτηση του comment  συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποδοχή των
παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

5.2] Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν
πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και
την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα
να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται
στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3] Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram και Facebook ID) μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στο Διαγωνισμό μέσω  του Instagram και Facebook όσες φορές θέλει και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του Διαγωνισμού έως και τη λήξη του κατά τα αναφερόμενα στον όρο 4.

5.4] Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη
συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του
Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την
κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα
συστήματα της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής
του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Instagram , από την
ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του
Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά
ήθη ή δικαιώματα τρίτων. H Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την
επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των
υστέρων.

6] Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο»)
είναι συνολικά δέκα οκτώ (18).

Δέκα (10) gift boxes με προϊόντα ΚΥΚΝΟΣ, τρεις (3) ψησταριές μπάρμπεκιου και πέντε (5) θερμός ποτήρια ΚΥΚΝΟΣ για Facebook και Instagram.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να
αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο/άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα
Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

7] Τρόπος Ανάδειξης των νικητών: Στην ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν δέκα οκτώ (18) Νικητές, θα συμμετέχουν οι έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου των Instagram και Facebook.

7.1] Η ανάδειξη των δέκα οκτώ (18) νικητών, θα πραγματοποιηθεί με τυχαία επιλογή από πιστοποιημένο διαδικτυακό εργαλείο.

8] Ανακοίνωση των Νικητών: Θα γίνει με δημόσια αναφορά των νικητών σε σχόλιο, στο Facebook
και στο Instagram, στο σχετικό με το post του διαγωνισμού KYKNOS, ενημερώνοντάς τους ότι
κέρδισαν και παράλληλα ζητώντας τους μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) το
πλήρες ονοματεπώνυμό τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και την διεύθυνση στην οποία
επιθυμούν να παραλάβουν τα Δώρα τους. Οι Νικητές θα πρέπει να αποστείλουν τα παραπάνω
στοιχεία τους εντός 48 ωρών από την ώρα ενημέρωσής τους στο αντίστοιχο social media
profile της Διοργανώτριας.

8.1] Έπειτα από την ανάδειξη των Νικητών, θα πρέπει και οι ίδιοι να επικοινωνήσουν με
προσωπικό μήνυμα στο επίσημο Instagram και Facebook account της Διοργανώτριας (αντίστοιχα
από το Social media που έχουν αναδειχθεί νικητές). Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με
τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο,
τηλέφωνο επικοινωνίας, email και διεύθυνση) κρίνει απαραίτητα για να παραλάβουν οι νικητές τα
δώρα τους. Επίσης η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τους Νικητές να αναρτήσουν στο
Facebook ή στο Instagram ή να αποστείλουν προς δημοσίευση φωτογραφίες τους με τα Δώρα.

Τέλος, η Διοργανώτρια μπορεί να αναρτήσει τα comments των Νικητών (με ή χωρίς την αναφορά
του username τους) στα Social Media, σε post ή σε story. 

8.2] Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές του Διαγωνισμού
εντός 48 ωρών από την ώρα ανακοίνωσης/ενημέρωσης των νικητών με προσωπικό μήνυμα
 στο Instagram και Facebook, ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί στους
Διαδικτυακούς Τόπους: https://www.instagram.com/kyknoscanning/  και https://www.facebook.com/KyknosTomato?locale=el_GR  τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί των σχετικών Δώρων και τη θέση τους καταλαμβάνουν
οι εκάστοτε επιλαχόντες, ο οποίοι ομοίως οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός 24 ωρών από την
ώρα αποστολής σε αυτούς σχετικού γραπτού μηνύματος ή σχόλιου στο Instagram, άλλως ομοίως
χάνουν οριστικά και αυτοί κάθε δικαίωμα ή αξίωσή επί των Δώρων.

9.] Όροι σχετικοί με τα Δώρα και την παραλαβή τους: Εφόσον οριστικοποιηθούν οι Νικητές,
στη συνέχεια ανάλογα με τη διεύθυνσή που εκείνοι θα έχουν δηλώσει στο προσωπικό μήνυμα
προς την Διοργανώτρια αλλά και κατά την επικοινωνία τους με τη Διαφημιστική, θα
αποσταλούν τα Δώρα.

10] Λοιποί Όροι: H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει,
παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την
κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να
ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανάρτηση στον Διαδικτυακό Τόπο.

10.1] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι
ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι
αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και
έθιμα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από τον τοίχο
αναρτήσεων, με αντίστοιχη ενημέρωση.

10.2] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της
Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης
έναντι των συμμετεχόντων.

10.3] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

11] Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει
επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του
συγκεκριμένου διαγωνισμού με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων, η οποία αποτελεί και τη
νομική βάση για την επεξεργασία (άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α’ ΓΚΠΔ).  O συμμετέχων μπορεί
να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων και στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον
σύνδεσμο https://kyknoscanning.com/el/privacy-policy/ . Διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση που
δίνουν με τη συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από αυτούς χωρίς
όμως να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι τη στιγμή
της ανάκλησης.

11.1] Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων,
επεξεργάζεται το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας των
συμμετεχόντων, την διεύθυνση αποστολής του Δώρου, καθώς και τα stories που
δημοσιεύουν με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού
και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, την επικοινωνία και
ενημέρωσή τους σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές και σχετικά με την παράδοση του
Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο
νικητή.

11.2] Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών αποθηκεύονται μέχρι ένα μήνα μετά την
παράδοση των δώρων και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ.
1 εδ. α ΓΚΠΔ).

11.3] Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679)
και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους
προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου
Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται
στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των
Δώρων (όπως η διαφημιστική εταιρεία Α.Τ.Τ.Ρ.).

11.4] Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς
και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης
του Instagram/Facebook επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα.

 

11.5] Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15
επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της
συγκατάθεσης κλπ όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη
προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των
προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας με τη
Διοργανώτρια εταιρεία που εδρεύει στο Ναύπλιο, Σιδηράς Μεραρχίας 16, 21100, τηλ. 21 0522
5671, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@kyknoscanning.com
υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν
τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που
έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό
Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

12] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
συμμετοχής.

13] Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και
ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που
ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Δικαστηρίων της Αθήνας.