« Λίστα Νέων

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εν Ναυπλίω εδρευούσης <<ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. ΄΄ ΚΥΚΝΟΣ ΄΄ >> σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ελληνικής Εταιρίας Κονσερβών Α.Ε. <<ΚΥΚΝΟΣ>> σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 εις τα εν Αθήναις και επί της Λ. Κηφισίας 90 Μαρούσι, γραφεία της εταιρίας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.


1. Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2016 και επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη διαχείριση του 2016.
4. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων κινήσεως στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους εργασθέντες Συμβούλους κατά το 2016.
5. Προέγκριση μισθοδοσίας, αμοιβών και εξόδων κινήσεως για την Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα εργαζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017.
6. Εκλογή ελεγκτών για το έτος 2017.

Κατά το άρθρο 25 του καταστατικού, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τούτων οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα πληρεξούσιά τους εις τα εν Αθήναις ή Ναυπλίω Γραφεία της Εταιρίας ή σε οιαδήποτε ανεγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επί αποδείξει η οποία προσαγόμενη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων θα χρησιμεύσει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

 

Ναύπλιο, 26 Μαΐου 2017

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ